Ludvika kommunfastigheter AB

Om Ludvika kommunfastigheter AB

Ludvika kommunfastigheter ska äga och förvalta fastigheter för att till självkostnadspris tillhandahålla lokaler för kommunens samtliga verksamheter. Bolaget ska förvärva, avyttra, bebygga och förvalta industri- och näringsfastigheter med lokaler för småindustri och tjänsteföretag. Bolaget ska även som moderbolag äga och förvalta aktier i kommunens helägda fastighetsbolag

Vision

Ludvika kommunfastigheters vision Det bästa fastighetsbolaget är ledstjärnan i kontakterna med våra kunder. Vi är en tillgänglig och engagerad serviceorganisation som med rätt kvalitet och nytänkande bygger, anpassar och förvaltar lokaler.

Starka värdegrunder

Värdegrunden är vår kompass för att uppnå visionen. Våra värdegrunder ska genomsyra vårt dagliga arbete. De är ledstjärnorna i vårt sätt att bemöta varandra, våra kunder, hyresgäster, lokalnyttjare och samverkanspartners. Våra värdegrunder sammanfattas med de tre ledorden trygghet, effektivitet och affärsmässighet.

Trygghet, effektivitet & affärsmässighet

Väsentliga händelser under året 

Förvaltningsåret

Vår skötselplan Förvaltningsåret är en arbetsbeskrivning för våra fastighetsvärdar som redogör för vad som ska göras varje dag, varje vecka och även årsvis. Det har visat sig att en arbetsledare för alla 33 fastighetsvärdar har varit för liten resurs för att kunna genomföra allt och hålla kvalitén uppe, under 2021 anställdes ytterligare en arbetsledare som tillträdde januari 2022, detta för att få en större närvaro bland våra fastighetsvärdar ute i våra fastigheter.

Under 2022 kommer vi att genomföra internutbildningar för fastighetsvärdarna. Detta för att vår personal skall få en utveckling i sitt arbete, att säkra kvalitén på fastighetsskötseln, samt att kunna utföra fler insatser i egen regi. Med detta skapas förutsättningar för att kunna ställa högre krav.

 

Underhållsplaner

Under 2021 påbörjades arbetet med att ta fram underhållsplaner för det yttre underhållet av våra fastigheter. Sedan tidigare finns det en underhållsplan gällande det inre underhållet för LudvikaHem samt en budget att förhålla sig till. Genom att prioritera och fördela underhållsresurserna till rätt plats vid rätt tidpunkt får vi bästa ekonomin på fastigheterna. I ett första skede handlar det om akuta insatser, såsom stamrenoveringar och därmed minimera vattenskador.

Väsentliga händelser under 2021:

 • Åtgärder på inomhusmiljön i skol- och förskolelokaler på Björkås.
 • Diverse fasadmålningar.
 • Renovering av omklädningsrum, duschar och romerska avdelningen, Sporthallen
 • Hissåtgärder
 • Nytt golv i fordonshallen, Malmenskolan

 

Momentum Fastighet

Implementeringen av det nya webbaserade fastighetssystemet Momentum PM5 har fortsatt under 2021 och används nu i hela organisationen. Det nya systemet för teknisk och ekonomisk förvaltning driftsattes under 2020 och ersätter det tidigare Momentum PM4 (tidigare ca 15 användare). Systemet bytte under året namn till Momentum Fastighet och har nu ca 100 användare.

Det har varit en lång mental resa men vi kan konstatera att det blev en positiv övergång till ett mycket mer användarvänligt system som öppnar upp för helt nya sätt att arbeta framöver. Nu arbetar vi vidare för att utveckla och skapa ännu fler användningsområden för det nya systemet. Målsättningen är att vi ska använda systemet på bästa sätt och att dess funktionalitet kommer bolagen med dess personal till godo på bästa möjliga vis.

 

Ny webbplats

På grund av bland annat användarvänlighet och ny tillgänglighetslag beslutade ledningsgruppen om en ny webbplats där kraven uppfylls. I led med en samordnad fastighetsorganisation beslutades det även om att den nya webbplatsen ska bli gemensam för LudvikaHem och Ludvika kommunfastigheter. Arbetet har pågått under andra delen av 2021 och lansering kommer ske 2022.

 

NKI

Resultatet på vår kundundersökning, som gjordes under året, visar på ett nöjd kund-index NKI 70, vilket motsvarar ett medelvärde på 3,5 på en 5-gradig skala. Service och bemötande fick höga betyg, liksom säkerhet och trygghet. Hyresgästerna upplever att de får ett får ett trevligt bemötande både av fastighetsvärdar och lokalvårdare.

Resultatet, synpunkter och åsikter hjälper oss i vårt arbete att bli en ännu bättre hyresvärd. Att få ännu fler nöjda kunder och nå målet NKI 80 kräver ett långsiktigt arbete som är hållbart över tid.

 

Intranät

Under 2021 lanserades ett nytt mer användarvänligt intranät med förbättringar, så som dokumenthantering, tillgång till dokumentmallar samt gemensamma arbetsrum. Största fördelen med det nya intranätet är att styrdokument fått en egen sida samt en förbättrad sökbarhet. Arbetet med utvecklingen av intranätet kommer pågå även under 2022.

 

Sommargården Öddö

Ludvika kommuns gamla kolloni/sommargård ligger strax utanför Strömstad på norra Öddö. Sommargården består av stugor som hyrs ut till både mindre och större sällskap under perioden april-september.

Under året startades en projektgrupp som genomförde en enkätundersökning bland gäster som tidigare hyrt stugor på Öddö. Syftet var att genom deras upplevelser ta reda på hur vi skulle kunna vidareutveckla besöksmålet. Resultatet av undersökningen visade att stugorna var i behov av renovering så under hösten startades arbetet upp med att måla om stugorna och under 2022 kommer vi att göra en rejäl uppfräschning som även innefattar nya kök, badrum och möbler. Vi arbetar även för att kunna förlänga säsongen på Öddö så att fler ska kunna upptäcka vårt smultronställe.

 

Klimatinitiativet

Vi deltar i Allmännyttans klimatinitiativ för att aktivt bidra till att hejda klimatförändringarna och leva upp till Parisavtalets ambitioner. Det ska vara status att vara klimatsmart och det ska genomsyra allt vi gör. Klimatinitiativets övergripande mål är en fossilfri allmännytta senast år 2030 och 30 procents lägre energianvändning senast år 2030, jämfört med 2007.

Händelser under 2021:

 • Under året färdigställdes etapp tre av samarbetsprojektet med VB Energi gällande ombyggnad från hetvatten till fjärrvärme på Ludvika Gård. Detta har gett en energibesparing på 18% och en förbättrad fjärrvärmeavkylning med 207%
 • Vi har installerat en pelletspanna på Säfsgården för att ge förutsättningar för en fossilfri uppvärmning i koncernen.
 • Vi har tagit fram en strategi för laddinfrastruktur i våra bostadsområden.

Miljö- och klimatsmart

Arbetsgruppen Miljö- och klimatsmart startades upp under 2020, som en del i Klimatinitiativet, och arbetar med miljö- och klimatrelaterade beteendefrågor, både internt och mot våra hyresgäster. Under året har gruppen riktat in sig på avfall och resurshantering och infört förpackningssortering på tre arbetsplatser:

 • Köpmansgatan 2
 • Skogsrundan 2
 • Grågåsvägen 19

Vi arbetar nu för att kunna införa detta på fler ställen i organisationen. Dessutom har vi under 2021 infört riktlinjer för lagerhållning av material för att kunna minska resursslöseriet.

Vårt mål är att:

 • All oljeeldning kommer att tas bort, även sådan som är komplement till pelletspannor, för att få helt fossilfri värme.
 • Vår Driftavdelning ska satsa på spetskompetenser som gör att vi kan tänka som ”energijägare” för att optimera de tekniska anläggningarna och vi kommer successivt att göra energibesiktningar på fastigheter.
 • Vi följer upp energianvändning och utsläpp för att tydligt se vår utveckling.

 

 

Ett axplock av byggprojekt 2021 (avslutade)

Ombyggnation etapp 3, Biskopsgården
LSS, Marnäs
Fasadrenovering, Magnetens förskola
Lekredskap vid åtta förskolor/skolor
Värmeanläggning, Säfsgården
Moduler, Vasaskolan och Knutsbo
Fasadmålning, Storgatan37
Fasad träpanel, Knutsbo skola och förskola
Garagerenovering, Nyhammars skola
Renovering av omklädningsrum, duschar och romerska avdelningen, Sporthallen
Målning av korridorer och entrèer, Nyhammars skola
Takarbete, Högbergsskolan
Renovering ytskikt storkök, Sunnansjö
Reparationer, Gruvområdet
Renovering av samlingssal samt målning, Eriksgatan 17
Byte av belysning, Högbergsskolan
Nytt låssystem, Knutsbo skola
Utemiljö, Valla
Lekplats, Stensvedens förskola
Renovering av stugor, Öddö
Golv och målning, Högbergsskolan B-hus
Målning reception, Stadshuset
Golv, Rackethallen Östansbo
Utebelysning, Högbergsskolan
mfl.

Ytterligare ett antal projekt påbörjades 2021, dessa pågår även under 2022.

Årsredovisning 2021

Här kan du ladda ner Ludvika kommunfastigheters formella årsredovisning.

VD har ordet

Koncernen

Ludvika kommunfastigheter

LudvikaHem

Stora Brunnsvik

Tryggheten