Vd har ordet

Gott resultat och mot nya mål

Tidigt under året drabbades Sverige kraftigt av det ännu pågående Corona-viruset, för koncernens del har effekterna i första hand handlat om vidtagna restriktioner och ett förändrat arbetssätt. Tack vare efterlevnaden av de försiktighetsåtgärder som beslutats har smittspridningen mildrats. Ett fortsatt intensivt arbete med att följa myndigheternas åtgärder har pågått under hela 2020 och fortsatt in på 2021. 

 

Koncernen

Kommunfullmäktige i Ludvika kommun beslutade under året om nya kommunala mål för perioden 2021–2025. Fler av målen berör fastighetskoncernen, det gäller till exempel miljömål, befolkningsökning, fler arbetstillfällen, ökad hållbarhet och en tryggare och trivsammare miljö i kommunen. De flesta kommunala målen förutsätter aktiva och målmedvetna insatser från fastighetskoncernen.

Fastighetskoncernen är ett av de viktigaste medlen för Ludvika kommun att nå målen inom frågor kring både bostadsförsörjning och lokalförsörjning. Det är ett spännande och utmanande uppdrag att förena affärsmässighet och samhällsnytta och samtidigt vidta de åtgärder som behövs.

Under oktober 2020 genomförde styrelsen de årliga strategidagarna som ligger till grund för bolagets och organisationens affärsplan och målstyrning för de kommande tre verksamhetsåren. Affärsplanen för 2021–2023 har fokus på sex övergripande huvudstrategier inom personal, affärsmässighet, miljö, socialt ansvar, kund samt kundutveckling. Som underliggande dokument till affärsplanen utarbetar bolaget ett antal handlingsplaner. 

En god och hållbar utveckling för kommunen förutsätter ändamålsenliga och välskötta fastigheter. Fastighetskoncernen kännetecknas därför av ett arbetssätt som innebär en god planering, tydliga processer, hög kompetens, lyhördhet och en förståelse för det samspel som behövs för att hitta långsiktiga och hållbara lösningar.

 

Ludvika kommunfastigheter

2020 var ett innehållsrikt år för Ludvika kommunfastigheter. Bland annat invigdes ett nytt LSS-boende i Marnäs, tre förskoleavdelningar och storkök färdigställdes och invigdes på Ludvika Gård och ytterligare tre förskoleavdelningar och storkök färdigställdes på Biskopsgården i Marnäs. Under hösten 2020 startade arbetet med att identifiera kvarvarande fastigheter i kommunal ägo vilka blir föremål för fastighetsöverföring i en tredje etapp under 2021.

Det är med stor glädje vi kan konstatera att 2020 blev ett riktigt gott år för Ludvika kommunfastigheter AB. Det ekonomiska resultatet blev positivt och andelen utförda reparations- och underhållsarbeten ökade under året. 

 

LudvikaHem

En av de större händelserna i verksamheten under 2020 är styrelsens beslut i april om att godkänna försäljning av 147 lägenheter i fastigheterna Pluto 9, Heimdal 4 samt Älgkon 20 till fastighetsbolaget Holmsund Invest AB. Tillträdet genomfördes den 16 oktober 2020.

Under året fortsatte byggnationen av 52 centrala hyreslägenheter i nya flerfamiljshuset Tjädern, och de blev klara för inflyttning 1 december. De 14 nya seniorlägenheterna i före detta kommunalhuset i Grängesberg färdigställdes under början av året.

Projektet med marklägenheter på Laggarudden, som startade 2019, stoppades tillfälligt under 2020 på grund av försenad bygglovsprocess och leverensanhopning. Byggstart planeras istället till maj 2021.

Ludvika kommun har beslutat införa komposttaxa i kommunen och bolaget har därför gjort förberedande arbeten på bostadsområdena under 2018–2020. Införandet av sorteringen påbörjades under hösten 2019 och har pågått under hela 2020.

Med stor glädje och stolthet vill jag framföra mitt varma tack till alla medarbetare i hela vår organisation. Ni har alla bidragit till att 2020 blev ännu ett framgångsrikt år i fastighetskoncernens historia. 

Ulf Rosenqvist, vd

VD har ordet

Koncernen

Ludvika kommunfastigheter

LudvikaHem

Stora Brunnsvik

Tryggheten