Ludvika kommunfastigheter AB

Om Ludvika kommunfastigheter AB

Ludvika kommunfastigheter ska äga och förvalta fastigheter för att till självkostnadspris tillhandahålla lokaler för kommunens samtliga verksamheter. Bolaget ska förvärva, avyttra, bebygga och förvalta industri- och näringsfastigheter med lokaler för småindustri och tjänsteföretag. Bolaget ska även som moderbolag äga och förvalta aktier i kommunens helägda fastighetsbolag

Vision

Ludvika kommunfastigheters vision Det bästa fastighetsbolaget är ledstjärnan i kontakterna med våra kunder. Vi är en tillgänglig och engagerad serviceorganisation som med rätt kvalitet och nytänkande bygger, anpassar och förvaltar lokaler.

Starka värdegrunder

Värdegrunden är vår kompass för att uppnå visionen. Våra värdegrunder ska genomsyra vårt dagliga arbete. De är ledstjärnorna i vårt sätt att bemöta varandra, våra kunder, hyresgäster, lokalnyttjare och samverkanspartners. Våra värdegrunder sammanfattas med de tre ledorden trygghet, effektivitet och affärsmässighet.

Trygghet, effektivitet & affärsmässighet

Väsentliga händelser under året 

Styrning och utveckling

Det ställs en rad krav på vår verksamhet då vi ska följa alla myndighetskrav. Det krävs planering, upphandlingar och framförhållning. Fokus på miljö ökar. Dessutom krävs god och anpassad service, till exempel lokalvård, intern service och felanmälan. Vi styr verksamheten på ett strukturerat sätt, för att vara säkra på att hålla en hög kvalitet och säkerhet, både för medarbetare och nyttjare, och med så lite avvikelser som möjligt.

Kundcenter – en väg in

I början av september lanserades det nya Kundcenter som är gemensamt för hela koncernen. Syftet är att kunderna ska få effektiv hjälp på bästa sätt genom att ärendena snabbt dirigeras till rätt medarbetare.

Hyresgäster hos LudvikaHem tar i första hand kontakt via Mina sidor på webbplatsen ludvikahem.se, medan de i kommunala verksamheter använder Portalen för att göra felanmälan eller beställa service. Det är även möjligt att anmäla ärenden via telefon.

Den övergripande strategin är att kunder, nyttjare och hyresgäster ska vara nöjda med bolagets arbete. Att få ännu fler nöjda kunder kräver ett långsiktigt arbete som är hållbart över tid.

Att verksamheten fungerar väl är ett självklart krav, och lika viktigt är att kunden känner trygghet. Där ingår att känna sig väl mottagen av samtliga medarbetare man kommer i kontakt med från fastighetsbolaget. Därför ska förhållningssättet värdskap genomsyra hela verksamheten.

Fastighetsvärdar, lokalvårdare och hantverkare möter ofta även kundens kund i sitt arbete, till exempel barn och tonåringar på förskolor och skolor samt människor med psykisk ohälsa eller dementa som bor på särskilda boenden. Varje arbetssituation är unik, och det är viktigt att vara bra människokännare och visa respekt.

Marknadsföring & kontakt

Kundens personliga kontakter är i allmänhet lokalvårdaren eller fastighetsvärden. Kommunikationen med dem som använder lokalerna sker också via webbplatsen, Portalen och nyhetsbrevet LokalNytt, som kommer ut minst tre gånger per år. Där finns bland annat kontaktuppgifter, lediga lokaler och byggprojekt på gång. Marknadsföringen av lediga lokaler har under året mestadels bestått av webbannonser.

Klimatinitiativet

LudvikaHem deltar i Allmännyttans klimatinitiativ för att aktivt bidra till att hejda klimatförändringarna och leva upp till Parisavtalets ambitioner. Det ska vara status att vara klimatsmart, och det ska genomsyra allt vi gör. I Ludvika kommunfastigheter arbetar vi mot samma mål, men bolaget är inte projektdeltagare.

Klimatinitiativets övergripande mål är en fossilfri allmännytta senast år 2030 och 30 procents lägre energianvändning senast år 2030, jämfört med 2007.

För oss ligger fokus på att: 

  • arbeta för ett klimatsmart boende
  • ställa klimatkrav på leverantörer
  • jämna ut effekttopparna (samarbete med VB Energi) 

Några exempel på åtgärder för att nå dit:

All oljeeldning kommer att tas bort, även sådan som är komplement till pelletspannor, för att få helt fossilfri värme. Att minska antalet bilar i verksamheten och omställningen av avfallshanteringen bidrar till minskad klimatpåverkan. Vår Driftavdelning satsar på spetskompetenser som gör att vi kan tänka som ”energijägare” för att optimera de tekniska anläggningarna och vi kommer successivt att göra energibesiktningar på fastigheter. Vi följer upp energianvändning och utsläpp för att tydligt se vår utveckling.

LudvikaHem kommer att investera minst 35 miljoner i energiprojektet under de sju år det pågår (2019–2025).

Genomförda byggprojekt 2019

Gonäs förskola
I augusti stod Gonäs förskola klar för inflyttning, med tre avdelningar och ett tillagningskök. Det är mycket miljötänk i byggnaden; den värms med bergvärme, får el från solpaneler på taket och koldioxidhalten mäts i varje rum för att reglera ventilationen efter behovet.

LSS-boende i Marnäs
Sex lägenheter för funktionshindrade blev under senhösten klara att tas i bruk. Alla lägenheter har ett väl tilltaget badrum, är förberedda för eventuella hjälpmedel och har en egen uteplats. Det finns även gemensamma utrymmen både inne och ute samt personalutrymmen, kontor och konferensrum.

Solviksskolans multiarena
Eleverna började på den nya Solviksskolan i januari 2019. Under hösten blev skolans nya multiarena färdig, med konstgräs för fotboll, basket och andra bollsporter.

Pågående byggprojekt 2019

Förskolan Bäret
De två första avdelningarna flyttade in i lokalerna i början av året och sedan har andra etappen av ombyggnaden tagit vid. Det innebär att ytterligare tre förskoleavdelningar och ett tillagningskök kan tas i bruk under våren 2020.

Förskolan Biskopsgården
De tre befintliga förskoleavdelningarna kompletteras under den tredje etappen av ombyggnaden med ytterligare tre förskoleavdelningar och ett tillagningskök med inflyttning under våren 2020.

 

Årsredovisning 2019

Här kan du ladda ner Ludvika kommunfastigheters formella årsredovisning.

VD har ordet

Koncernen

Ludvika kommunfastigheter

LudvikaHem

Stora Brunnsvik

Tryggheten