Vd har ordet

 Stora investeringar under 2019

I en tillväxtkommun som Ludvika har det kommunala fastighetsbolaget en betydande roll. För att de stora arbetsgivarna, som ABB, Spendrups, STRI, Region Dalarna och eventuella framtida gruvindustrier, ska lyckas med sina rekryteringar behövs långsiktiga investeringar. Där ingår fler och attraktiva bostäder, en fortsatt satsning på barnomsorg, skolor och äldreomsorg, en utbyggnad av stadskärnans service- och handelsutbud samt fortsatta satsningar på sport-, fritids- och friluftsanläggningar.

 

Ludvika kommunfastigheter

Under 2019 genomfördes arbetet med etapp två i fastighetsöverföringen från Ludvika kommun till Ludvika kommunfastigheter och den 30 december 2019 överfördes 32 fastigheter till ett bokfört värde av 405 miljoner kronor. Överföringen kan anses vara den i särklass viktigaste åtgärden för att vända den negativa trenden med brist på ekonomiska medel för fastighetsunderhåll.

Under året har vi även arbetat med sammanlagt nio förskoleavdelningar samt färdigställt ett LSS-boende, vilket gör 2019 till ett mycket investeringsintensivt år.

En utredning har tagit fram förslag på åtgärder som ska säkerställa lokalförsörjningsfrågor ur ett helhetsperspektiv. En viktig process eftersom ansvaret för att äga, bygga och förvalta lokalerna samt serva lokalnyttjarna nu ligger hos oss, liksom lokaleffektivisering, verksamhetsanpassning och hela investeringsprocessen. Utredningen innehåller 16 viktiga punkter att jobba vidare med, för både oss och Ludvika kommun.

 

LudvikaHem

Det ekonomiska resultatet för LudvikaHem blev -8,2 miljoner kronor, jämfört med +24,8 året innan, samtidigt som utförda reparations- och underhållsarbeten ökade under året med drygt 20 miljoner till totalt 68,7 miljoner kronor. Det är den historiskt sett högsta nivån i bolaget och ett medvetet val som styrelsen fattat för 2019. Låg ränta och hög uthyrningsgrad gav oss möjligheten att både avsätta mer medel för större underhållsåtgärder och skapa förutsättningar för nyproduktion.

Utöver nybyggnationen i kvarteret Tjädern i Ludvika och ombyggnaden av kommunalhuset i Grängesberg till seniorlägenheter har vi inlett arbetet med den första etappen med åtta marklägenheter i radhus på Laggarudden norr om Ludvika.

Hösten 2019 beslutade vår styrelse att gå vidare med arbetet att bjuda ut tre centrala fastigheter, motsvarande 4 procent av LudvikaHems totala bestånd, till försäljning. Försäljningen ska stärka bolagets kapital för kommande investeringar, både för nyproduktion och reinvesteringar i befintligt bestånd.

 

Koncernen

En ny affärsplan för 2020–2022 har fokus på några övergripande huvudstrategier.

Ständiga miljöförbättringar är ett område där LudvikaHem och Ludvika kommunfastigheter driver ett antal miljö- och energiprojekt, detta för att uppnå minskad miljöbelastning och även på sikt spara pengar, få en bättre boendemiljö och en ökad hållbarhet.

Socialt ansvarstagande är en annan viktig övergripande huvudstrategi. Vi har sedan länge ett nära och gott samarbete med den lokala hyresgästföreningen i Dalarna och vi bedriver tillsammans ett aktivt arbete med en handlingsplan för boinflytande och fritidsverksamhet.

Personal som trivs och utvecklas och därför levererar den goda och omtyckta servicen så att vi ska kunna leva upp till vår vision det bästa boendet är andra viktiga huvudstrategier.

 

Det är med glädje och stolthet jag framför mitt varma tack alla medarbetare i hela vår organisation som bidragit till att 2019 blev ännu ett gott år i fastighetskoncernens historia.

Ulf Rosenqvist, vd

 

VD har ordet

Koncernen

Ludvika kommunfastigheter

LudvikaHem

Stora Brunnsvik

Tryggheten