LudvikaHem AB

Om LudvikaHem AB

LudvikaHem har till föremål för sin verksamhet att inom Ludvika kommun förvärva, äga, bebygga
förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill
hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter.

Vision

LudvikaHems vision Det bästa boendet är ledstjärnan i kontakterna med alla våra kunder. Alla kundgrupper ska uppleva sitt boende som det bästa valet. Funktionellt och servicemässigt, men även med avseende på trygghet, säkerhet och kvalitet.

Starka värdegrunder

Våra värdegrunder ska genomsyra vårt dagliga arbete. De är ledstjärnorna i vårt sätt att bemöta varandra, våra kunder, hyresgäster, lokalutnyttjare och samverkanspartners. Våra värdegrunder sammanfattas med de tre ledorden trygghet, effektivitet och affärsmässighet

Trygghet, effektivitet & affärsmässighet

Väsentliga händelser under året

Försäljning av fastigheterna Heimdal 4, Pluto 9 samt Älgkon 20

I början av året beslutade vår styrelse att godkänna försäljning av kv. Pluto 9, kv. Heimdal 4 samt kv. Älgkon 20, samtliga i Ludvika, till fastighetsbolaget Holmsund Invest AB. Den totala försäljningssumman uppgick till 205 Miljoner kronor. Kommunfullmäktige i Ludvika godkände affären och tillträdet genomfördes 16 oktober 2020.

 

Kommunalhuset

Det gamla kommunalhuset i centrala Grängesberg byggdes under 2019 och 2020 om till ett fint, modernt seniorboende med 14 lägenheter.  I februari 2020 flyttade de första hyresgäster in.

Lägenheterna har balkong, parkettgolv, tvättmaskin och torktumlare samt, tack vare de många fönstren, mycket ljusinsläpp.

 

Tjädern

I februari 2019 satte vi spaden i marken och påbörjade byggnationen av 52 nya lägenheter i perfekt läge i centrala Ludvika. I december 2020 var Tjädern klar och våra hyresgäster fick att flytta in i de ljusa, fina lägenheterna.

Alla lägenheterna i Tjädern har rymlig balkong eller uteplats mot söder eller väster, badrum med kaklade väggar, tvättmaskin och torktumlare, parkettgolv, klinkers i hall och diskmaskin och på innergården en grillplats, lekredskap och trivsam utemiljö. Parkeringsgarage finns i grannkvarteret och några besöksparkeringar finns intill huset.

 

Vi är med i Klimatinitiativet

Vi deltar i Allmännyttans klimatinitiativ för att aktivt bidra till att hejda klimatförändringarna och leva upp till Parisavtalets ambitioner. Det ska vara status att vara klimatsmart, och det ska genomsyra allt vi gör.

Klimatinitiativets övergripande mål är en fossilfri allmännytta senast år 2030 och 30 procents lägre energianvändning senast år 2030, jämfört med 2007.

Under 2020:

 • Startade vi upp projektgruppen Miljö- och klimatsmart med syfte att arbeta med miljö- och klimatrelaterade beteendefrågor, både internt och mot våra hyresgäster.
 • Började våra Energijägare analysera våra fastigheter för att optimera energianvändningen, det vill säga utföra systematiskt energiarbete.
 • Utfördes etapp två av samarbetsprojektet med VB Energi gällande ombyggnad från hetvatten till fjärrvärme på Ludvika Gård.
 • Uppdaterade vi en del av vår bilpark med att byta ut bensindrivna fordon mot mer energivänliga alternativ.
 • Pågick samarbetsprojektet Energy match där vi byter ut oljepannor mot pellets, värmepump och solceller.

  Några exempel på åtgärder för att nå målet:

  All oljeeldning kommer att tas bort, även sådan som är komplement till pelletspannor, för att få helt fossilfri värme. Vår Driftavdelning ska satsa på spetskompetenser som gör att vi kan tänka som ”energijägare” för att optimera de tekniska anläggningarna och vi kommer successivt att göra energibesiktningar på fastigheter. Vi följer upp energianvändning och utsläpp för att tydligt se vår utveckling.

  Koncernen kommer att investera minst 35 miljoner i energiprojektet under de sju år det pågår (2019–2025).

   

  Matavfallsinsamling

  Insamlingen av matavfall började införas på senhösten 2019 och lanseringen fortsatte i etapper under hela våren 2020. Den största förändringen för våra hyresgäster är att matavfallet ska sorteras separat. 

  Av matavfallet produceras biogas som är ett miljösmart bränsle som inte bidrar till växthuseffekten. Två kilo matavfall gör att en bil kan köras fyra kilometer. När matavfall omvandlas till biogas bildas också biogödsel, en näringsrik produkt som kan användas till att gödsla åkrar.

   

  Miljöstegen

  Ett av målen under 2020 var att utbilda koncernens personal inom avfalls- och resurshantering. På grund av pandemi i samhället föll valet på den webbaserade utbildningen ”Miljöstegen”. Utbildningen gav grundläggande miljökunskap och praktiska tips på miljöförbättrande åtgärder samt en bra grund att stå på inför framtida arbete. Vår förhoppning är att medarbetarnas insikt och förändrade beteende på sikt ska spridas till våra hyresgäster. Om alla kan börja se avfall som en resurs så är man mer motiverad att till exempel sortera ut matavfallet från det vanliga restavfallet. Utbildningen initierades av Miljö- och klimatsmart som är vår arbetsgrupp inom miljö- och klimatrelaterade beteendefrågor.

   

  Införande av Momentum PM5

  Under 2020 tillsattes en projektgrupp som under året har arbetat med att implementerat ett nytt fastighetssystem, Momentum PM5. Det nya systemet, som är ett webbaserat system för teknisk och ekonomisk förvaltning, driftsattes i slutet av året.

  Informationsmöten genomfördes och all personal fick gå en grundutbildning för att lära sig systemet och ta del av dess nyheter.

   

  Nöjd kund-index (NKI)

  Resultatet på vår kundundersökning, som gjordes under året, visar på ett nöjd kund-index NKI 76, vilket motsvarar ett medelvärde på 3,82 på en 5-gradig skala. Service och bemötande fick högst betyg, liksom trivsel och trygghet samt att hyresgästerna får ett trevligt bemötande av fastighetsvärdar och vid felanmälan.

  Resultatet, synpunkter och åsikter hjälper oss i vårt arbete att bli en ännu bättre hyresvärd. Att få ännu fler nöjda kunder och nå målet NKI 80 kräver ett långsiktigt arbete som är hållbart över tid. 

  Årsredovisning 2020

  Här kan du ladda ner LudvikaHems formella årsredovisning.

  VD har ordet

  Koncernen

  Ludvika kommunfastigheter

  LudvikaHem

  Stora Brunnsvik

  Tryggheten