Koncernen

Ludvika kommunfastigheter AB bildar tillsammans med sina tre dotterbolag LudvikaHem AB, Stora Brunnsvik AB samt Tryggheten KB en fastighetskoncern.

Om koncernen

Bolagsstyrning

Bolagens verksamhet och förhållande till kommunen regleras, förutom genom lag och författning, genom bolagsordning och ägardirektiv. Bolagen i fastighetskoncernen är helägda av Ludvika kommun. Ägardirektiven antas av kommunfullmäktige och bekräftas på bolagens årsstämmor.

Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolagen i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ägaren utser och tillsätter styrelserna i bolagen. Detta sker på mandatperioder om fyra år.

Styrelsemöten sker månadsvis. Därutöver genomförs bolagsstämma i december och årsstämma i maj. Vid stämmorna samt under höstens budgetprocess och vårens bokslutsarbete träffar bolagets ledning ägaren för rapportering och återkoppling kring mål och uppföljning av bolagens verksamhet.

Som ingående dokument i processen för bolagsstyrning finns även Styrelsens arbetsordning, Vd-instruktion, Intern styrning och kontroll samt Riktlinjer för värdegrund.

Styrelseledamöter
Ingvar Henriksson, ordförande (S)
Gaby Back, vice ordförande (M)
Sören Grandelius (S)
Conny Bringås (V)
Alexander Trygg (SD)
Anders Hellstrand (M)
Magnus Pernils (S)

Arbetstagarrepresentant
Morteza Haidari, Vision fr.o.m. 2019-05-15

Revisorer
PWC, vald av bolagsstämman

Lekmannarevisor
Bengt Andersson, vald av Ludvika kommun

Lekmannarevisor suppleant
Inez Knudsen, vald av Ludvika kommun

Lekmannarevisor
Bo A Johansson, vald av Ludvika kommun

Lekmannarevisor suppleant
Bengt Andersson, vald av Ludvika kommun

 

Koncernens ledningsgrupp

Koncernens ledningsgrupp består utöver verkställande direktören av cheferna för respektive avdelning: administration, bygg, drift samt marknad. Ledningsgruppen sammanträder två gånger per månad för att följa upp verksamheten och diskutera koncernövergripande frågor samt ta fram förslag till strategier, affärsplan och budget som verkställande direktören förelägger styrelsen för beslut.

Ledningsgrupp
Ulf Rosenqvist, vd
Eva-Lena Gunningberg, marknadschef
Jan Hedberg, byggchef
Jan Forsberg, driftchef
Hans Westergren, administrativ chef

Ludvika stadshus AB

Under 2019 bildades Ludvika stadshus AB. Koncernbildningen innebär att Ludvika kommunfastigheter AB blir ett dotterbolag i kommunkoncernen tillsammans med de övriga helägda kommunala bolagen WBAB samt VB Kraft AB.

 

Personal & arbetsmiljö

Den övergripande strategin är att ha kompetenta medarbetare som trivs med sitt arbete. Ett gott ledarskap och en medveten strategi kring att utveckla medarbetarskapet är en framgångsfaktor. Medarbetare som trivs och som tycker om sitt jobb gör en fantastisk arbetsinsats. Vi arbetar aktivt med att nå fastighetskoncernens mål att vara en av regionens mest attraktiva arbetsgivare. Kunniga och duktiga medarbetare är bolagens största och viktigaste resurs.

Medarbetarenkät
Vartannat år genomförs en enkät bland samtliga medarbetare för att få fram NMI, nöjd medarbetarindex. 2019 genomfördes ingen enkät men arbetet med att utveckla arbetsplatsen och ledarskapet fortsätter.

Sommarjobbare
Den ordinarie personalen har som vanligt haft stor hjälp av sommarjobbare under semestertiden. Sommaren 2019 anställdes ett 20-tal sommarjobbare för att arbeta, framför allt med utemiljön, under fyra till åtta veckor. De har fått ta ansvar för att hålla områden snygga och vid större uppgifter har de gått samman och arbetat i grupper.

Medarbetare i koncernen
Koncernen hade vid årets utgång 139 tillsvidareanställda medarbetare varav 74 kvinnor och 65 män. Anställningsformen var 99 kollektivanställda och 40 tjänstemän. 

Köp & försäljningar

Fastighetskoncernens tre aktiebolag ska vara aktiva aktörer på fastighetsmarknaden. Det innebär att kunna hantera köp, försäljningar, nyproduktion och kanske även rivningar.

Fastighetskoncernen har ägarens uppdrag att förvärva, nyproducera eller omdisponera ytor så att verksamheterna alltid över tid har tillgång till ändamålsenliga lokaler.

Köpta fastigheter 2019  

LudvikaHem:
Tjädern 6
Sörvik 10:65

Ludvika kommunfastigheter:
Stensvedens förskola
Junibackens skola
Solviksskolan
Lommen 2, LSS-boende
Fastigheter i fastighetsöverföring etapp 2:
Säfsgården
Ludvika Brandstation
Sörviks skola
Lärkans förskola
Marnäs skola
Blötbergets skola
Malmen
Sporthallen i Ludvika
Granliden
Björkås skola/VC/Tandv
Junibacken
Östansbo skola
Rackethall Östansbo
Kyrkskolan
Stadshuset
Ishallen
Hillängen IP
Konstgräsplan i Marnäs
Vasaskolan
Alkoholkliniken
Marnäsliden
Gonäsvägen, kontor och förråd
Ängsgården
Folkets Hus, Ludvika
Engelbrektsgatan 19
Lorensberga skola
Solgärdet
Högbergsskolan
Lyckan Förskola
Högbergets förskola
Öddö
Parkskolan
Stallbacken

 

Sålda fastigheter 2019

Stora Brunnsvik:
Fyra hektar mark

VD har ordet

Koncernen

Ludvika kommunfastigheter

LudvikaHem

Stora Brunnsvik

Tryggheten