Koncernen

Ludvika kommunfastigheter AB bildar tillsammans med sina tre dotterbolag LudvikaHem AB, Stora Brunnsvik AB samt Tryggheten KB en fastighetskoncern.

Om koncernen

Bolagsstyrning

Ludvika Kommunfastigheter AB är 100 % ägare av LudvikaHem AB, Stora Brunnsvik AB och komplementär för Tryggheten i Ludvika KB. Ludvika kommunfastigheter bildar tillsammans med sina tre dotterbolag en fastighetskoncern och bolagen i fastighetskoncernen är helägda av Ludvika kommun Stadshus AB viket i sin tur ägs av Ludvika Kommun.

LudvikaHem ska i sin verksamhet förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även lokaler (i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter) inom Ludvika kommun. Verksamheten ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Ludvika kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Bolagens verksamhet och förhållande till kommunen regleras, förutom genom lag och författning, genom bolagsordning och ägardirektiv. Ägardirektiven antas av kommunfullmäktige och bekräftas på bolagens årsstämmor. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolagen i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ägaren utser och tillsätter styrelserna i bolagen. Detta sker på mandatperioder om fyra år.

Styrelsemöten hålls månadsvis. Därutöver genomförs bolagsstämma i december och årsstämma i maj. Vid stämmorna samt under höstens budgetprocess och vårens bokslutsarbete träffar bolagets ledning ägaren för rapportering och återkoppling kring mål och uppföljning av bolagens verksamhet.

Som ingående dokument i processen för bolagsstyrning finns även Styrelsens arbetsordning, Vd-instruktion, Intern styrning och kontroll samt Riktlinjer för värdegrund.

Styrelseledamöter
Från och med årsstämman 2021-05 24.
Ingvar Henriksson (s), ordförande
Anders Hellstrand (m), vice ordförande
Leif Carlzon (m)
Conny Bringås (v)
Sören Grandelius (s)
Magnus Pernils (s) tom 21-11-10
Ulrika Berglund (s) fom 21-11-11
Alexander Trygg (sd)

Revisorer
PWC, vald av bolagsstämman

Lekmannarevisor, ordinarie
Bengt Andersson, vald av Ludvika kommun

Lekmannarevisor suppleant
Inez Knudsen, vald av Ludvika kommun

 

Koncernens ledningsgrupp

Koncernens ledningsgrupp består, utöver verkställande direktör, av chefer för respektive avdelning samt verksamhetsutvecklare. Ledningsgruppen sammanträder två gånger per månad för att följa upp verksamheten, diskutera koncernövergripande frågor samt ta fram förslag till strategier, affärsplan och budget som verkställande direktören förelägger styrelsen för beslut.

Ledningsgrupp
Ulf Rosenqvist, vd
Eva-Lena Gunningberg, marknadschef
Jan Hedberg, byggchef
Jan Forsberg, driftchef
Hans Westergren, administrativ chef
Susanne Modin, verksamhetsutvecklare

 

Personal och arbetsmiljö

Den övergripande strategin är att ha kompetenta medarbetare som trivs med sitt arbete. Ett gott ledarskap och en medveten strategi kring att utveckla medarbetarskapet är en framgångsfaktor. Medarbetare som trivs och som tycker om sitt jobb gör en fantastisk arbetsinsats. Vi arbetar aktivt med att nå fastighetskoncernens mål att vara en av regionens mest attraktiva arbetsgivare. Kunniga och duktiga medarbetare är bolagens största och viktigaste resurs.

Medarbetare i koncernen
Koncernen hade vid årets utgång 143 tillsvidareanställda, varav 68 män och 75 kvinnor. Dessa fördelar sig på 41 tjänstemän och 102 kollektivanställda.

Sommarjobbare
Den ordinarie personalen har som vanligt haft stor hjälp av sommarjobbare under semestertiden. Sommaren 2021 anställdes ett 20-tal sommarjobbare för att arbeta, framför allt med utemiljön, under fyra till åtta veckor. De har fått ta ansvar för att hålla områden snygga och vid större uppgifter har de gått samman och arbetat i grupper.

 

Digitalisering och distansarbete

Även 2021 har inneburit en fortsatt utveckling av digitaliseringen runtom i kommunen och distansarbete för vår administrativa personal. Digitala hjälpmedel och att kunna arbeta hemifrån i större utsträckning har blivit allt viktigare; både som en direkt effekt av pandemin och för att vi ska bli en mer attraktiv arbetsgivare, kunna rekrytera bredare och spara på miljön. Att i större utsträckning kunna hantera möten, dokumentation och arbetsmaterial helt digitalt medför positiva effekter i organisationen och i framtiden kan våra kontorsarbetsplatser användas mer effektivt, flexibelt och hållbart.

Digitaliseringen omfattar inte bara våra kontor och lokaler utan arbetet för en ökad digitalisering sker även i våra bostadsområden. Målet är att skapa smarta bostäder där vi kan styra och planera driften digitalt och spara både tid, pengar och miljö. Då frigör vi dessutom tid till annat, så som att vara mer tillgängliga för våra kunder. Även för hyresgästerna innebär ny teknik större kontroll över den egna bostaden och dess förbrukning något vi kommer fortsätta arbeta för under 2022.

 

Frisk & Stark

Vår livsstil påverkar i stor utsträckning hur vi mår, både på jobbet och hemma. Vår friskvårdsgrupp Frisk & Stark arbetar för att fler medarbetare ska välja en hälsosammare livsstil. Målet är hållbara, friska, starka medarbetare som mår bra, trivs, presterar och utvecklas. Årligen upprättar gruppen en handlingsplan med budget för friskvårdsarbetet som  sedan presenteras för Arbetsmiljökommittén.

Fokus för 2021 har varit att uppdatera personalens gym med nya ytskikt, maskiner och utrustning. Under året har kvartalsutmaningar genomförts, vilket innebär att personalen fått fylla i en kalender varje gång man valt en hälsosam livsstil. Exempel på det kan vara att man motionerat minst 30 minuter, sovit bra, ätit frukt och grönt, varit ute i dagsljus och/eller cyklat till jobbet. Alla som deltagit under året har fått fina priser.

Några av de årliga loppen som personalen brukar delta på blev tyvärr inställda på grund av pandemin men ett virtuellt stadslopp och Gruvtrampen genomfördes under året.

Under hösten påbörjades ett arbete tillsammans med en hälsopedagog (Jenny) som har arrangerat träningspass med gummiband en gång i veckan. Detta för att många ur personalen har problem med rygg, axlar och nacke. Tidigare har det varit svårt att engagera medarbetarna i träningsaktiviteter men detta har blivit ett uppskattat inslag med många deltagare. Många upplever dessutom att besvären blivit mycket bättre sedan de började med dessa pass. Vi kommer att arbeta vidare med Jenny i ett Må bra projekt under 2022 där vi vidareutvecklar träningen och tar ett helhetsgrepp kring hälsofrågor.

 

Beställningsprocesser

Då moderbolaget sedan 1 januari 2020 både är ägare och förvaltare av kommunens alla verksamhetslokaler så har dialogen med ägaren kring behovet av att lägga fast beställningsprocessen avseende investeringar och projekt i fastigheter fortsatt. Processen är viktig för att beslut om projektens genomförande, finansiering, omfattning och ändring/tilläggsarbeten mm skall fattas i respektive bolag/nämnd samt med rätt underlag. Nära kopplat till beställningsprocessen finns också viktiga frågor/rutiner avseende hyressättningsprinciper, lokaleffektivisering samt lokalplanering. Även detta har fortsatt diskuterats under 2021 och beslut om nya rutiner/processer förväntas att komma upp till beslut under 2022.

 

Fastighetsberedning

I slutet av 2021 nystartade Fastighetsberedningen inom Ludvika kommunkoncern. Beredningen har till uppgift att bland annat samordna förvaltningarnas årliga lokalbehovsplaner samt att fungera som styrgrupp för olika lokalutredningar och projekt kopplade till dessa. Viktiga uppdrag under 2021 har varit frågan om det framtida behovet av kontorsarbetsplatser samt hur hela kommunkoncernen tillsammans ska jobba långsiktigt med lokalinnehav för att effektivisera nyttjandegraden och säkerställa att man inte har fler lokaler än man behöver.

 

Köp och försäljningar

Fastighetskoncernens tre aktiebolag ska vara aktiva aktörer på fastighetsmarknaden. Det innebär att kunna hantera köp, försäljningar, nyproduktion och kanske även rivningar.

Fastighetskoncernen har ägarens uppdrag att förvärva, nyproducera eller omdisponera ytor så att verksamheterna alltid över tid har tillgång till ändamålsenliga lokaler.

Köpta fastigheter 2021
Under 2021 köptes inga fastigheter.

Sålda fastigheter 2021

LudvikaHem:
Sörvik 26:16

Ludvika kommunfastigheter:
Ludvika 4:36 (mark)

VD har ordet

Koncernen

Ludvika kommunfastigheter

LudvikaHem

Stora Brunnsvik

Tryggheten