LudvikaHem AB

Om LudvikaHem AB

Bolaget ska förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslokaler och liknande samt kan bedriva verksamhet som naturligt anknyter till detta.
Ändamålet med bolagets verksamhet är att bidra till att främja bostadsförsörjningen i Ludvika kommun och att skapa goda boendemiljöer för invånarna.

Vision

LudvikaHems vision Det bästa boendet är ledstjärnan i kontakterna med alla våra kunder. Alla kundgrupper ska uppleva sitt boende som det bästa valet. Funktionellt och servicemässigt, men även med avseende på trygghet, säkerhet och kvalitet.

Starka värdegrunder

Våra värdegrunder ska genomsyra vårt dagliga arbete. De är ledstjärnorna i vårt sätt att bemöta varandra, våra kunder, hyresgäster, lokalutnyttjare och samverkanspartners. Våra värdegrunder sammanfattas med de tre ledorden trygghet, effektivitet och affärsmässighet

Trygghet, effektivitet & affärsmässighet

Väsentliga händelser under året

Kundcenter – en väg in!

I början av september lanserades vårt nya Kundcenter som är gemensamt för hela koncernen. Syftet är att kunderna ska få effektiv hjälp på bästa sätt genom att ärendena snabbt dirigeras till rätt medarbetare.

Våra bostadhyresgäster  tar i första hand kontakt med oss via Mina sidor på vår webbplatsen ludvikahem.se, medan de i kommunala verksamheterna använder Portalen för att göra felanmälan eller beställa service. Det är även möjligt att anmäla ärenden via telefon.

 

Tidig relation mellan hyresgäst och fastighetsvärd

Under årets sista månader testades ett nytt arbetssätt på Ludvika gård, då fastighetsvärden träffade hyresgästerna vid inflyttning för att redan från start få en bra kontakt. Fastighetsvärden lämnade ut nycklar, visade tvättstuga och eventuellt förråd. En genomgång av vad som förväntas av de boende och av fastighetsvärdens roll ingick också. Vid avflyttning var det fastighetsvärden som gjorde städbesiktning och tog emot nycklar. Resultatet blev positivt och vi kommer successivt att införa arbetssättet på samtliga områden.

 

Julgranar blev energi och fest

I januari genomfördes Granreturen för första gången och vi var förstås med, både för att ge service till hyresgästerna och som en del av vårt miljöarbete.

Invånarna i Ludvika lämnade in 1 540 julgranar som flisades och omvandlades till energi i form av klimatsmart fjärrvärme. Granreturen avslutades med Flisfest vid Väsmanstrand, då en del av granarna flisades. Vi samarbetade med VB Energi, WBAB och Maserfrakt i projektet.

 

Matavfall sorteras

Ludvika kommun har infört ett nytt avfallssystem för att utöka och förbättra sorteringen av avfall. Den största förändringen för våra hyresgäster är att matavfallet ska sorteras separat. Våra förberedelser började redan under 2018 och fortsatte under 2019. Insamlingen av matavfall började införas på senhösten 2019 och lanseringen fortsätter i etapper under hela våren 2020.

Av matavfallet produceras biogas som är ett miljösmart bränsle som inte bidrar till växthuseffekten. Två kilo matavfall gör att en bil kan köras fyra kilometer. När matavfall omvandlas till biogas bildas också biogödsel, en näringsrik produkt som kan användas till att gödsla åkrar.

 

Vi är med i Klimatinitiativet

Vi deltar i Allmännyttans klimatinitiativ för att aktivt bidra till att hejda klimatförändringarna och leva upp till Parisavtalets ambitioner. Det ska vara status att vara klimatsmart, och det ska genomsyra allt vi gör.

Klimatinitiativets övergripande mål är en fossilfri allmännytta senast år 2030 och 30 procents lägre energianvändning senast år 2030, jämfört med 2007.

För oss ligger fokus på att: 

  • arbeta för ett klimatsmart boende
  • ställa klimatkrav på leverantörer
  • jämna ut effekttopparna (samarbete med VB Energi) 

Några exempel på åtgärder för att nå dit:

All oljeeldning kommer att tas bort, även sådan som är komplement till pelletspannor, för att få helt fossilfri värme. Att minska antalet bilar i verksamheten och omställningen av avfallshanteringen bidrar till minskad klimatpåverkan. Vår Driftavdelning satsar på spetskompetenser som gör att vi kan tänka som ”energijägare” för att optimera de tekniska anläggningarna och vi kommer successivt att göra energibesiktningar på fastigheter. Vi följer upp energianvändning och utsläpp för att tydligt se vår utveckling.

Koncernen kommer att investera minst 35 miljoner i energiprojektet under de sju år det pågår (2019–2025).

 

Miljösatsningar i Fredriksberg

I de fastigheter som vi övertog från kommunen för några år sedan har all oljeuppvärmning nu konverterats till bergvärme som drivs med miljömärkt el. De 14 installationerna innebär att vi gör en sammanlagd besparing på 80 kubikmeter olja per år, vilket motsvarar utsläppen från 119 personbilar.

Naturvårdsverkets projekt Klimatklivet delfinansierade projektet med 45 procent av totalkostnaden.

 

EU-projektet EnergyMatching

Sedan 2017 deltar vi i ett femårigt EU-projekt som ska utveckla metoder för att göra befintliga bostadshus mer energieffektiva. Tre bostadsbolag ingår, de övriga två finns i Frankrike och Italien.

I projektet ingår även tretton konsultbolag och tillverkande företag. De ska utveckla produkter och metoder som ska installeras i de bostadsområden som valts ut. Nyproducerade bostäder görs energisnåla, medan äldre byggnader drar majoriteten av energin. Därför är det nödvändigt att minska energianvändningen i dem för att nå de mål som har fastställts av EU.

Projektet gör det möjligt för oss att arbeta med utveckling och öka vår kunskap. Vi på LudvikaHem har valt vårt bostadsområde i Sunnansjö som vår demonstrationsanläggning och där har vi under året påbörjat det praktiska arbetet med smartare energilösningar för ventilation och värmeåtervinning.

All utrustning som installeras ingår utan kostnad för bolaget och ungefär 70 procent av tiden som läggs ned betalas av projektet.

 

Genomförda byggprojekt 2019

Kommunalhuset i Grängesberg
Det gamla kommunalhuset i centrala Grängesberg har byggts om rejält på insidan, även om exteriören till stor del har behållits. Nu finns här 14 fina seniorlägenheter med två rum och kök samt balkong. Inflyttning i början av 2020.

Pågående byggprojekt 2019

Kvarteret Tjädern
I februari satte vi spaden i marken och innan jul var taket lagt och huset var tätt. Det blir 52 nya lägenheter i perfekt läge i centrala Ludvika. Lägenheterna blir ljusa och fina och samtliga med rymlig balkong eller uteplats. Beräknad inflyttning i slutet av 2020.

 

 

Årsredovisning 2019

Här kan du ladda ner LudvikaHems formella årsredovisning.

VD har ordet

Koncernen

Ludvika kommunfastigheter

LudvikaHem

Stora Brunnsvik

Tryggheten