Ludvika kommunfastigheter AB

Om Ludvika kommunfastigheter AB

Ludvika kommunfastigheter ska äga och förvalta fastigheter för att till självkostnadspris tillhandahålla lokaler för kommunens samtliga verksamheter. Bolaget ska förvärva, avyttra, bebygga och förvalta industri- och näringsfastigheter med lokaler för småindustri och tjänsteföretag. Bolaget ska även som moderbolag äga och förvalta aktier i kommunens helägda fastighetsbolag

Vision

Ludvika kommunfastigheters vision Det bästa fastighetsbolaget är ledstjärnan i kontakterna med våra kunder. Vi är en tillgänglig och engagerad serviceorganisation som med rätt kvalitet och nytänkande bygger, anpassar och förvaltar lokaler.

Starka värdegrunder

Värdegrunden är vår kompass för att uppnå visionen. Våra värdegrunder ska genomsyra vårt dagliga arbete. De är ledstjärnorna i vårt sätt att bemöta varandra, våra kunder, hyresgäster, lokalnyttjare och samverkanspartners. Våra värdegrunder sammanfattas med de tre ledorden trygghet, effektivitet och affärsmässighet.

Trygghet, effektivitet & affärsmässighet

Väsentliga händelser under året 

Införande av Momentum PM5

Under 2020 tillsattes en projektgrupp som under året har arbetat med att implementerat ett nytt fastighetssystem Momentum PM5. Det nya systemet, som är ett webbaserat system för teknisk och ekonomisk förvaltning, driftsattes i slutet av året.

Informationsmöten genomfördes och all personal fick gå en grundutbildning för att lära sig systemet och ta del av dess nyheter. 

Klimatinitiativet

LudvikaHem deltar i Allmännyttans klimatinitiativ för att aktivt bidra till att hejda klimatförändringarna och leva upp till Parisavtalets ambitioner. Det ska vara status att vara klimatsmart, och det ska genomsyra allt vi gör. I Ludvika kommunfastigheter arbetar vi mot samma mål, men bolaget är inte projektdeltagare.

Klimatinitiativets övergripande mål är en fossilfri allmännytta senast år 2030 och 30 procents lägre energianvändning senast år 2030, jämfört med 2007.

Under 2020:

  • Startade vi upp projektgruppen Miljö- och klimatsmart med syfte att arbeta med miljö- och klimatrelaterade beteendefrågor, både internt och mot våra hyresgäster.
  • Började våra Energijägare analysera våra fastigheter för att optimera energianvändningen, det vill säga utföra systematiskt energiarbete.
  • Bytte vi ut en oljepanna mot en värmepump på Malmenskolan.
  • Uppdaterade vi en del av vår bilpark med att byta ut bensindrivna fordon mot mer energivänliga alternativ.

Några exempel för att nå målet:

All oljeeldning kommer att tas bort, även sådan som är komplement till pelletspannor, för att få helt fossilfri värme. Att minska antalet bilar i verksamheten och omställningen av avfallshanteringen bidrar till minskad klimatpåverkan. Vår Driftavdelning satsar på spetskompetenser som gör att vi kan tänka som ”energijägare” för att optimera de tekniska anläggningarna och vi kommer successivt att göra energibesiktningar på fastigheter. Vi följer upp energianvändning och utsläpp för att tydligt se vår utveckling.

LudvikaHem kommer att investera minst 35 miljoner i energiprojektet under de sju år det pågår (2019–2025). 

Miljöstegen

Ett av målen under 2020 var att utbilda koncernens personal inom avfalls- och resurshantering. På grund av pandemi i samhället föll valet på den webbaserade utbildningen ”Miljöstegen”. Utbildningen gav grundläggande miljökunskap och praktiska tips på miljöförbättrande åtgärder samt en bra grund att stå på inför framtida arbete. Vår förhoppning är att medarbetarnas insikt och förändrade beteende på sikt ska spridas till våra hyresgäster. Om alla kan börja se avfall som en resurs så är man mer motiverad att till exempel sortera ut matavfallet från det vanliga restavfallet. Utbildningen initierades av Miljö- och klimatsmart som är vår arbetsgrupp inom miljö- och klimatrelaterade beteendefrågor. 

Kundteam

För att stärka kontakten med våra kunder bildades under året ett kundteam. Syftet med kundteamet är att varje kundområde ska ha en kundansvarig person hos Ludvika kommunfastigheter och att de via ett intimt samarbete med kunderna skapar god framförhållning för verksamhetsanpassningar utifrån kundens önskemål. I uppdraget ingår även att bevaka att förändrade myndighetskrav och nya regelverk uppfylls. Kundteamet ansvarar även för intern samordning med bygg- och driftavdelningen. 

Genomförda byggprojekt 2020

Förskolan Biskopsgården
Tre befintliga förskoleavdelningar kompletterades under 2020 med en tredje etapp av ombyggnaden med ytterligare tre förskoleavdelningar och ett tillagningskök med inflyttning under våren 2020.

Förskolan Bäret
Under våren färdigställdes förskolan Bäret med tre avdelningar och ett tillagningskök.

LSS-boende i Marnäs
Sex lägenheter för funktionshindrade blev i början av 2020 klara för inflyttning. Alla lägenheter har ett väl tilltaget badrum, är förberedda för eventuella hjälpmedel och har en egen uteplats. Det finns även gemensamma utrymmen både inne och ute samt personalutrymmen, kontor och konferensrum.

Ventilation Nyhammars och Håksbergs skola
På skolorna i Nyhammar och Håksberg har vi under året byggt ut fläktrum samt byggt om och anpassat ventilationen i lokalerna, detta för att uppnå gällande krav. 

Pågående byggprojekt 2020

Bangolfbana vid Väsman strand
Under 2020 påbörjades byggnationen av bangolfanläggningen och invigning sker maj 2021. Anläggningen med
18- hålsbana, klubbhus och cafeteria har internationell tävlingsstandard och den är belägen i vacker miljö vid Väsmanstrand. I klubbhuset finns reception, litet kök, konferensrum och toaletter samt två allmänna toaletter. Utöver banorna finns träd, buskar och sittplatser på området, som även har belysning för att ge möjlighet att spela på kvällstid.

Ludvika kommunfastigheter har varit byggherre och projektledare åt Ludvika kommun och Ludvika bangolfklubb kommer att arrendera anläggningen.

Årsredovisning 2020

Här kan du ladda ner Ludvika kommunfastigheters formella årsredovisning.

VD har ordet

Koncernen

Ludvika kommunfastigheter

LudvikaHem

Stora Brunnsvik

Tryggheten