Koncernen

Ludvika kommunfastigheter AB bildar tillsammans med sina tre dotterbolag LudvikaHem AB, Stora Brunnsvik AB samt Tryggheten KB en fastighetskoncern.

Om koncernen

Bolagsstyrning

Bolagens verksamhet och förhållande till kommunen regleras, förutom genom lag och författning, genom bolagsordning och ägardirektiv. Bolagen i fastighetskoncernen är helägda av Ludvika kommun. Ägardirektiven antas av kommunfullmäktige och bekräftas på bolagens årsstämmor.

Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolagen i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ägaren utser och tillsätter styrelserna i bolagen. Detta sker för mandatperioder om fyra år.

Styrelsemöten hålls månadsvis. Därutöver genomförs bolagsstämma i december och årsstämma i maj. Vid stämmorna samt under höstens budgetprocess och vårens bokslutsarbete träffar bolagets ledning ägaren för rapportering och återkoppling kring mål och uppföljning av bolagens verksamhet.

Som ingående dokument i processen för bolagsstyrning finns även Styrelsens arbetsordning, Vd-instruktion, Intern styrning och kontroll samt Riktlinjer för värdegrund.

Styrelseledamöter
Ingvar Henriksson (s), ordförande
Gaby Back (m), vice ordförande tom 2020-10-05
Anders Hellstrand (m) (vice ordf fr o m 2020-10-05)
Leif Carlzon (m), fr o m 2020-10-05
Conny Bringås (v)
Sören Grandelius (s)
Magnus Pernils (s)
Alexander Trygg (sd)

Revisorer
PWC, vald av bolagsstämman

Lekmannarevisor
Bengt Andersson, vald av Ludvika kommun

Lekmannarevisor suppleant
Inez Knudsen, vald av Ludvika kommun

 

Koncernens ledningsgrupp

Koncernens ledningsgrupp består utöver verkställande direktören av cheferna för respektive avdelning: administration, bygg, drift samt marknad. Ledningsgruppen sammanträder två gånger per månad för att följa upp verksamheten och diskutera koncernövergripande frågor samt ta fram förslag till strategier, affärsplan och budget som verkställande direktören förelägger styrelsen för beslut.

Ledningsgrupp
Ulf Rosenqvist, vd
Eva-Lena Gunningberg, marknadschef
Jan Hedberg, byggchef
Jan Forsberg, driftchef
Hans Westergren, administrativ chef

 

Personal & arbetsmiljö

Den övergripande strategin är att ha kompetenta medarbetare som trivs med sitt arbete. Ett gott ledarskap och en medveten strategi kring att utveckla medarbetarskapet är en framgångsfaktor. Medarbetare som trivs och som tycker om sitt jobb gör en fantastisk arbetsinsats. Vi arbetar aktivt med att nå fastighetskoncernens mål att vara en av regionens mest attraktiva arbetsgivare. Kunniga och duktiga medarbetare är bolagens största och viktigaste resurs.

Medarbetarenkät
Vartannat år genomförs en enkät bland samtliga medarbetare för att få fram NMI, nöjd medarbetarindex. 2020 genomfördes enkäten och resultatet blev NMI 77 (tidigare 73). Arbetet med att utveckla arbetsplatsen och ledarskapet fortsätter.

Sommarjobbare
Den ordinarie personalen har som vanligt haft stor hjälp av sommarjobbare under semestertiden. Sommaren 2020 anställdes ett 20-tal sommarjobbare för att arbeta, framför allt med utemiljön, under fyra till åtta veckor. De har fått ta ansvar för att hålla områden snygga och vid större uppgifter har de gått samman och arbetat i grupper.

Medarbetare i koncernen
Koncernen hade vid årets utgång 144 tillsvidareanställda, varav 67 män och 77 kvinnor. Dessa fördelar sig på 42 tjänstemän och 102 kollektivanställda.

 

Köp & försäljningar

Fastighetskoncernens tre aktiebolag ska vara aktiva aktörer på fastighetsmarknaden. Det innebär att kunna hantera köp, försäljningar, nyproduktion och kanske även rivningar.

Fastighetskoncernen har ägarens uppdrag att förvärva, nyproducera eller omdisponera ytor så att verksamheterna alltid över tid har tillgång till ändamålsenliga lokaler.

Köpta fastigheter 2020  
Under 2020 köptes inga fastigheter.

Sålda fastigheter 2020

LudvikaHem:
Pluto 9
Heimdal 4
Älgkon 20
Sörvik 26:26
Sörvik 26:6
Sammanlagt 147 lägenheter och två villor.

Ludvika kommunfastigheter:
Laritstorp 6:63
Örntorp 3:1(mark)

VD har ordet

Koncernen

Ludvika kommunfastigheter

LudvikaHem

Stora Brunnsvik

Tryggheten