LudvikaHem AB

Om LudvikaHem AB

LudvikaHem har till föremål för sin verksamhet att inom Ludvika kommun förvärva, äga, bebygga
förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill
hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter.

Vision

LudvikaHems vision Det bästa boendet är ledstjärnan i kontakterna med alla våra kunder. Alla kundgrupper ska uppleva sitt boende som det bästa valet. Funktionellt och servicemässigt, men även med avseende på trygghet, säkerhet och kvalitet.

Starka värdegrunder

Våra värdegrunder ska genomsyra vårt dagliga arbete. De är ledstjärnorna i vårt sätt att bemöta varandra, våra kunder, hyresgäster, lokalutnyttjare och samverkanspartners. Våra värdegrunder sammanfattas med de tre ledorden trygghet, effektivitet och affärsmässighet

Trygghet, effektivitet & affärsmässighet

Väsentliga händelser under året

Förvaltningsåret

Vår skötselplan Förvaltningsåret är en arbetsbeskrivning för våra fastighetsvärdar som redogör för vad som ska göras varje dag, varje vecka och även årsvis. Det har visat sig att en arbetsledare för alla 33 fastighetsvärdar har varit för liten resurs för att kunna genomföra allt och hålla kvalitén uppe, så under 2021 anställdes ytterligare en arbetsledare som tillträder i januari 2022, detta för att få en större närvaro bland våra fastighetsvärdar ute i våra fastigheter.

Under 2022 kommer vi att genomföra internutbildningar för fastighetsvärdarna. Detta för att vår personal skall få en utveckling i sitt arbete, att säkra kvalitén på fastighetsskötseln, samt att kunna utföra fler insatser i egen regi. Med detta skapas förutsättningar för att kunna ställa högre krav.

 

Laggarudden

Under 2021 färdigställdes fyra parhus med totalt åtta lägenheter på Laggarudden, cirka fyra kilometer utanför Ludvika. Husen belägna i naturnära miljö ligger bara några hundra meter från Väsman och innehåller lägenheter i storleken 70-82 kvm med 3-4 rum och kök, carport och två uteplatser. Till lägenheterna hör en egen trädgård som sköts av hyresgästen. Bygget som är ett ramavtal tecknat med småhustillverkaren Götenehus blev mycket lyckat.

 

Stamrenovering på Grågåsvägen

Den stora stamrenoveringen i fyra etapper som planerades att dra igång på Grågåsvägen under 2021 blev framflyttad på grund av pandemin och startades istället i januari 2022. Huset som är från 1960-talet kommer, förutom relining, även vid behov få fräscha ytskikt i badrummen.

 

Vi stödjer sociala projekt och ungdomsidrotten

Även om pandemin har gjort att en del aktiviteter ställdes in under 2021 har fler sociala insatser arrangerats runt om i kommunen under året. Sociala insatser och projekt är en viktig del i att skapa en inkluderande kommun och genom ett nära samarbete med Hyresgästföreningen har cykelverkstad, läxhjälp, tvättstugebibliotek, nattfotboll, sommarfest samt boskola och informationsträffar arrangerats. I samarbete med socialförvaltningen har vi även en boendestödjare anställd för att arbeta i kommunens bostadsområden, detta för att skapa ordning och trygghet i våra bostadsområden.

Andra sociala insatser som vi stödjer:
Disponentparken i Grängesberg (ett arbetsintegrerande socialt företag som sysselsätter 13 personer på heltid. För mer information, se www.disponentparken.com).
Gamla skolan i Saxdalen där olika föreningar får låna lokaler.
Föreningen Teaterslaget får subventionerad hyra.

Ungdomsidrotten är viktig för oss, barn som bor i våra bostadsområden ska kunna utöva sin sport oavsett ekonomiska och sociala förutsättningar. Därför sponsrar vi runt om i kommunen många olika sorters idrotter, tex hockey, fotboll, handboll etc.

 

Matavfallsinsamling

Insamlingen av matavfall började införas på senhösten 2019 och lanseringen fortsatte i etapper under hela våren 2020. Under 2021 färdigställdes arbetet med två fraktioner i alla våra bostäder vilket innebär att alla våra hyresgäster nu kan sortera ”matavfall” och ”restavfall”. Förberedande arbete inför en utökning av fraktioner pågår i samarbete med WBAB och senast 2024 kommer det att finnas fler fraktioner för avfallshantering till våra byggnader.

Under året har även en uppföljning av funktionen av nya avfallshanteringen genomförts och vi ser att det krävs ytterligare resurser för att få allt att fungera. Det handlar bland annat om information till hyresgäster samt  kontroller och logistik för upphämtning. Detta är något vi kommer att arbeta vidare med under 2022.

Av matavfallet produceras biogas som är ett miljösmart bränsle som inte bidrar till växthuseffekten. Två kilo matavfall gör att en bil kan köras fyra kilometer. När matavfall omvandlas till biogas bildas också biogödsel, en näringsrik produkt som kan användas till att gödsla åkrar.

 

Momentum Fastighet

Implementeringen av det nya webbaserade fastighetssystemet Momentum PM5 har fortsatt under 2021 och används nu i hela organisationen. Det nya systemet för teknisk och ekonomisk förvaltning driftsattes under 2020 och ersätter det tidigare Momentum PM4 (tidigare ca 15 användare). Det nya systemet bytte under året namn till Momentum Fastighet och har nu cirka 100 användare.

Det har varit en lång mental resa men vi kan konstatera att det blev en positiv övergång till ett mycket mer användarvänligt system som öppnar upp för helt nya sätt att arbeta framöver. Nu arbetar vi vidare för att utveckla och skapa ännu fler användningsområden för det nya systemet. Målsättningen är att vi ska använda systemet på bästa sätt och att dess funktionalitet kommer bolagen med dess personal till godo på bästa möjliga vis.

 

Ny webbplats

På grund av bland annat användarvänlighet och ny tillgänglighetslag beslutade ledningsgruppen om en ny webbplats där kraven uppfylls. I led med en samordnad fastighetsorganisation beslutades det även om att den nya webbplatsen ska bli gemensam för LudvikaHem och Ludvika kommunfastigheter. Arbetet har pågått under andra delen av 2021 och lansering kommer ske 2022.

 

Intranät

Under 2021 lanserades ett nytt mer användarvänligt intranät med förbättringar, så som dokumenthantering, tillgång till dokumentmallar samt gemensamma arbetsrum. Största fördelen med det nya intranätet är att styrdokument fått en egen sida samt en förbättrad sökbarhet. Arbetet med utvecklingen av intranätet kommer pågå även under 2022.

 

Underhållsplaner

Under 2021 påbörjades arbetet med att ta fram underhållsplaner för det yttre underhållet av våra fastigheter. Sedan tidigare finns det underhållsplan för det inre underhållet på LudvikaHem och en budget att förhålla sig till. Genom att prioritera och fördela underhållsresurserna till rätt plats vid rätt tidpunkt, får vi bästa ekonomin på fastigheterna och i ett första skede handlar det om akuta insatser såsom stamrenoveringar, för att minimera vattenskador.

Väsentliga händelser under 2021:

 • Slutförande av stamrenovering Grågåsvägen 10
 • Påbörjat stamrenovering Grågåsvägen 8, arbetet beräknas klart 2022.
 • Diverse fasadmålningar
 • Fasadrenovering, Ljunghällsvägen 27
 • Renovering av diverse samlingsledningar för avlopp.
 • Färdigställande av energiprojekt Ludvika Gård som genomförts i tre etapper.
 • Hissåtgärder

 

Klimatinitiativet

Vi deltar i Allmännyttans klimatinitiativ för att aktivt bidra till att hejda klimatförändringarna och leva upp till Parisavtalets ambitioner. Det ska vara status att vara klimatsmart och det ska genomsyra allt vi gör. Klimatinitiativets övergripande mål är en fossilfri allmännytta senast år 2030 och 30 procents lägre energianvändning senast år 2030, jämfört med 2007.

Händelser under 2021:

 • Under året färdigställdes etapp tre av samarbetsprojektet med VB Energi gällande ombyggnad från hetvatten till fjärrvärme på Ludvika Gård. Detta har gett en energibesparing på 18% och en förbättrad fjärrvärmeavkylning med 207%
 • Vi har installerat en pelletspanna på Säfsgården för att ge förutsättningar för en fossilfri uppvärmning i koncernen.
 • Vi har tagit fram en strategi för laddinfrastruktur i våra bostadsområden.

Miljö- och klimatsmart

Arbetsgruppen Miljö- och klimatsmart startades upp under 2020, som en del i Klimatinitiativet, och arbetar med miljö- och klimatrelaterade beteendefrågor, både internt och mot våra hyresgäster. Under året har gruppen riktat in sig på avfall och resurshantering och infört förpackningssortering på tre arbetsplatser:

 • Köpmansgatan 2
 • Skogsrundan 2
 • Grågåsvägen 19

Vi arbetar nu för att kunna införa detta på fler ställen i organisationen. Dessutom har vi under 2021 infört riktlinjer för lagerhållning av material för att kunna minska resursslöseriet.

Vårt mål är att:

 • All oljeeldning kommer att tas bort, även sådan som är komplement till pelletspannor, för att få helt fossilfri värme.
 • Vår Driftavdelning ska satsa på spetskompetenser som gör att vi kan tänka som ”energijägare” för att optimera de tekniska anläggningarna och vi kommer successivt att göra energibesiktningar på fastigheter.
 • Vi följer upp energianvändning och utsläpp för att tydligt se vår utveckling.

Minst 35 miljoner kommer under sju år framåt investeras i energiprojektet Klimatinitiativet. 

 

Vakanta lägenheter

Ludvika kommun hade under året 186-210 vakanta lägenheter, vilket är fler än i många andra dalakommuner. En minskande befolkning och det faktum att många som flyttade till Ludvika under 2015-2016 nu sökt sig vidare till andra kommuner eller flyttat hem till sina hemländer gjorde att läget var mest akut i Marnäs och Ludvika gård medans det i centrum och på Högberget har varit i balans under året.

 

Byggprojekt

Avslutade projekt 2021
Nybyggnation, Laggarudden
Energiåtgärder, Sunnansjö
Ombyggnationer i undercentral, Ludvika Gård
Stamrenovering, Tre Krokarsgata 10
Innergård, Kvarteret Tjädern
Hissrenovering, Grågåsvägen 4,6 och 10
Hissrenovering, Lingongården 5, 10
Hissrenovering, Krusbärsgården 1-3
Hissrenovering, Skogsrundan 4
Trapphusmålningar
Lekutrustning, Notgården
Kulvert, Grågåsvägen 1
Bandtäckt takplåt, Tre Krokars gata
Utebelysning, Vasalunden
Yttertak och renovering av skorsten, Fredriksberg
Parkering, Videvägen
Reparation av garagetak, Folkparken
Parkering, Tre Krokars gata 7

Påbörjade, men ej avslutade projekt 2021
Energy Match, EU-projekt solceller, Sunnansjö
Stamrenovering, Grågåsvägen. 8
Omställning av avfallshantering
Tvättstugebokning, Grågåsvägen 10
Lekutrustning, Sunnansjö
Fasad, Grottvägen
Ombyggnad av lokal, Carlavägen
Hissrenovering, Skogsrundan
Ombyggnation lokal, Köpmansgatan 13

Årsredovisning 2021

Här kan du ladda ner LudvikaHems formella årsredovisning.

VD har ordet

Koncernen

Ludvika kommunfastigheter

LudvikaHem

Stora Brunnsvik

Tryggheten